Výroční (náhradní) členská schůze 2021

NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Oslavany, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18226, sídlo: Nádražní 1145/24, 664 12 Oslavany, IČ: 005 46 879 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na den 27.6.2021 v 9.00 hodin na rybochovné zařízení MRS z.s. PS Oslavany , Nádražní 24, 66412 Oslavany.

Program zasedání výroční členské schůze:

 • Prezence a zahájení
 • Volba zapisovatele, návrhové, mandátové a volební komise
 • Přednesení zpráv
 • Schválení účetní závěrky za rok 2020
 • Schválení plánu hospodaření na rok 2021
 • Volba členů výboru pobočného spolku na funkční období 2021 až 2025
 • Volba členů kontrolní a revizní komise pobočného spolku na funkční období 2021 až 2025
 • Zprávy komisí
 • Diskuze
 • Závěr

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku oprávněných volit, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programemo 15 minut později.

Kandidátka do výboru PS :

 1. Zdeněk Kocáb
 2. Martin Černý
 3. Evžen Koláček
 4. Černý Michal
 5. Miroslav Růžička

Náhradníci :

 1. Miloslav Žalud
 2. Zdeněk Čapka
 3. Tomáš Kocáb

KRK :

 1. Svatopluk Staněk
 2. Jaroslav Hrubeš
 3. Pavel Víteček

Náhradník :

 1. Viktor Černý

 

V Oslavanech dne 1. 6. 2021

Zdeněk Kocáb, předseda pobočného spolku