Výroční členská schůze 2024

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Oslavany, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18226, sídlo: Nádražní 1145/24, 664 12 Oslavany, IČ: 005 46 879 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na den 18.02.2024 v 9,00 hodin do společenské místnosti rybochovného zařízení, Nádražní 1145/24, 66412 Oslavany.

Program zasedání výroční členské schůze: :

  1. Prezence a zahájení
  2. Volba zapisovatele, návrhové a mandátové komise
  3. Přednesení zpráv
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2023
  5. Schválení plánu hospodaření na rok 2024
  6. Schválení příspěvku na rybářský ples v roce 2025 ve výši 50,- Kč
  7. Diskuze
  8. Závěr

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku oprávněných volit, bude se v souladu s ustanovením par. 14, odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

 

V Oslavanech 17.01.2024

Zdeněk Kocáb, předseda výboru pobočného spolku